https://pnkg-recoverycenter.com/wp-content/uploads/2023/02/testimonial-case13-2.mp4 ผลการฟื้นฟูของคุณ Saw May Aung คุณ Saw ผู้ป่วยชาวต่างชาติ ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่งผลให้มีความยากลำบากในการเดิน การทรงตัว และการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยต้องอาศัยการช่วยเหลือจากผู้ดูแลในระดับสูงตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเริ่มแรกผู้รับบริการเดินได้ในระยะทางสั้นๆ ภายในบ้านโดยใช้ walker แต่หลังจากเข้ารับการประเมินและฟื้นฟูกับทางศูนย์ PNKG ภายในระยะเวลา 2 เดือน ตามแผนการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้รับบริการและครอบครัว ร่วมกับการใช้กายอุปกรณ์เสริม ผู้รับบริการสามารถเดินได้อย่างอิสระมากขึ้นด้วยการลดความช่วยเหลือจากอุปกรณ์เดิมเป็นไม้ค้ำยันระดับแขน (loft stand crutches) สามารถช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของตนเองในบริเวณในบ้านได้อย่างอิสระมากขึ้น และลดระดับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลจากระดับสูง เป็นระดับเล็กน้อยเท่านั้น (Maximal assistance to minimal assistance) ทั้งนี้ผู้รับบริการกล่าวว่า “รู้สึกดีใจมาก ที่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองมากขึ้น หลังจากที่ใช้ชีวิตบนเตียงและมีคนดูแลคอยช่วยเหลือมาเป็นเวลานาน” โดยหลังจากกลับประเทศไปผู้รับบริการสามารถออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆและครอบครัวของตนเองนอกสถานที่ได้ ภายใต้การช่วยเหลือเล็กน้อย พร้อมทั้งการติดตามดูแลผ่านระบบออนไลน์ของทางศูนย์ฯเป็นระยะ https://pnkg-recoverycenter.com/wp-content/uploads/2023/02/training-case13.mp4 หลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 4 เดือนผู้รับบริการสามารถนำแผนการดูแลและแผนการออกกำลังกายที่ทางศูนย์ฯ กำหนดให้เป็นรายบุคคลไปปฏิบัติตามจนคงระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันไว้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นคงในการเดินเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ข้อจำกัดด้านความสามารถทางร่างกายประกอบกับระดับความสามารถในการสนับสนุนของครอบครัว เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้รับบริการตัดสินใจกลับมาเข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องอีก 3 เดือน จนปัจจุบันผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองได้เกือบทั้งหมด ภายใต้การช่วยเหลือในระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยเท่านั้น …

สัมภาษณ์ คุณ Saw (ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังจากประเทศเมียนมาร์) Read More »