PNKG RECOVERY CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ระบบประสาท ฟื้นฟูหลังผ่าตัด และผู้สูงอายุ

ก่อนเข้ารับการบริการ

ก่อนเข้ารับการประเมิน

ก่อนเข้ารับการประเมิน

 1. สัมภาษณ์ประวัติเบื้องต้นทางโทรศัพท์
 2. นัดวันตรวจประเมินร่างกาย
 3. ส่งรูปและวิดีโอความสามารถปัจจุบัน เพื่อวางแผนตรวจร่างกาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับโรคเกี่ยวกับสมองและประสาท

 1. เอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียน)
 2. ผลสแกนสมอง เช่น CT, MRI, หรือ PET scan
 3. ผลเลือด
 4. รายการยาที่ใช้

สำหรับโรคเกี่ยวกับสมองและประสาท

 1. ประวัติการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือแพทย์ทางเลือก
 2. ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG/ EKG)

สำหรับโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

 1. เอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียน)
 2. ผล X-ray, CT หรือ MRI
 3. รายการยาที่ใช้

สำหรับโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

 1. ประวัติการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือแพทย์ทางเลือก
 2. การตรวจมวลกระดูก
 3. ผลเลือด
ระหว่างเข้ารับการประเมิน

ระหว่างเข้ารับการประเมิน

 1. นำประวัติการรักษา ผลตรวจทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่
 2. นักบำบัดประเมินร่างกาย ทีมดูแลประเมินกิจวัตรผ่านครอบครัวหรือผู้ดูแล
 3. นัดวันปรึกษาผลการประเมินและแผนการรักษา
หลังประเมินร่างกาย

หลังประเมินร่างกาย

 1. ปรึกษาแผนการรักษาฟื้นฟูกับผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแล โดยอ้างอิงตามความต้องการของผู้ป่วย
 2. ตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษา
 3. เข้ารับการฟื้นฟูและประเมินผลการรักษา

ระหว่างเข้ารับการบริการ

ประเมินปัญหาสุขภาพโดยนักกายภาพบำบัด แพทย์ และพยาบาล

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อวางแผนการรักษา โดยนักกายภาพบำบัด แพทย์ และพยาบาล

เริ่มฟื้นฟูและสังเกตุการณ์ โดยนักกายภาพบำบัด แพทย์ และพยาบาล

ออกแบบแผนการฟื้นฟูให้เหมาะสม โดยนักกายภาพบำบัดแพทย์และพยาบาล