PNKG RECOVERY CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ระบบประสาท ฟื้นฟูหลังผ่าตัด และผู้สูงอายุ

แพ็กเกจ OPD (ผู้ป่วยนอก)

รายละเอียดแต่ละแพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจประเมินความสามารถทางสมอง

แพกคเกจตรวจประเมินทางกายภาพ (เบื้องต้น)

แพ็กเกจตรวจประเมิมทางกายภาพ

แพ็กเกจทดลอง

แพ็กเกจกระตุ้นการกลืน

แพ็กเกจกระตุ้นสมองและความจำ

แพ็กเกจกระตุ้นสมองและความจำระยะยาว 3 เดือน

แพ็กเกจกระตุ้นสมองและความจำระยะยาว 12 เดือน